Adatkezelési tájékoztató

I. Az adatkezelő
Szolgáltató neve: Minárcsik Viktória Margó
Szolgáltató székhelye / levelezési címe: 1095 Budapest, Mester utca 59.
Nyilvántartási száma: 52948211
E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

III. Az adatkezelés céljai, jogalapjai
Jelen tájékoztató célja, hogy elektonikus felületeim (weboldal, Facebook) látogatói és későbbi partnereim átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelek, és mi alapján teszem ezt. A pontos jogszabályi előírásokat külön pontban sorolom fel, ezt a tájékoztató végén helyeztem el.
1. Weboldal
Az ajánlatkéréshez szükséges adatok (Név, cégnév, e-mail, telefon)
1. Facebook oldal

Online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása, vállalkozás reklámozása, potenciális ügyfelek szerzése céljából üzemeltetett Facebook oldalamon találkozom személyes adatokkal (név, hozzászólás), amelyekhez az érintett hozzájárulásával jutok.
2. Elektronikus levelezés
Az oldalamon kihelyezett email címemre érkezett üzenettel hozzájutok az email címedhez. Valószínűleg bemutatkozol, így a nevedet is megismerem. A hozzájárulásod alapján kezelem ezeket az adatokat.
3. Számlázás
Amennyiben megrendeled valamely szolgáltatásomat, általában szerződést kötünk, és számlát állítok ki az elvégzett munka díjazásáról, melyre jogszabály kötelez, ehhez elkérem a számlázási nevet és címet, és az email címet, amelyen az adatokat egyeztetjük.
4. Üzleti, szakmai partnerek elérhetősége
Üzleti / szakmai kapcsolataim során jogos érdek alapján kezelem a partnereim vezetőinek, dolgozóinak, kapcsolattartóinak személyes adatait: nevet, telefonszámot, email címet.

IV. Hozzájárulás visszavonása
Hozzájáruláson alapul adatkezelésem (lásd fentieket) a következő tevékenységeknél:
• Facebook oldal üzemeltetése
• Emailen keresztüli kapcsolatfelvétel
A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.
Facebook oldal esetén visszavonhatod az oldal lájkolásának megszüntetésével, privát üzenet és komment esetén annak törlésével.
Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveleteim esetén, kérlek, írj egy rövid üzenetet az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.
A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

V. Szerződés és jogi kötelezettség
A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettségem. Ha a kért adatokat megbízóm nem adja át, lehetetlen teljesítenem a vállalt szolgáltatást.
Szolgáltatásaim megrendelését követően a megrendelőkkel létrejön egy szerződés írásban vagy szóban. A szerződéseimbe személyes adatok is kerülnek, például a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe. A szerződéskötés feltétele, hogy ezeket az adatokat ismerjem, tudnom kell, ki a másik fél, hol érem el. Az adatok ismerete nélkül a szerződést nem tekintem megkötöttnek és a szolgáltatást nem tudom teljesíteni.

VI. Jogos érdek megnevezése
Üzleti partnereim, üzlettársaim vezetőinek vagy kapcsolattartóinak elérhetőségi adatait és nevét jogos érdek alapján kezelem. Üzleti partnerek alatt azokat a személyeket értem, akikkel együtt dolgozom egy-egy munkafolyamat során (pl. cégek képviselői). Ezeket a személyes adatokat korábbi levelezéseink, találkozásaink során maguktól az érintettektől kaptam, a bizalmas kezelésről már meggyőződhettek az érintettek. A tiltakozási jogot minden partneremnek biztosítom.

VII. Az adatok tárolásának időtartama
Weboldal (www.gvtakaritas.hu) - oldal törléséig, érintett általi igényelt törlési műveletig.
Facebook oldal (név, hozzászólás) – oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig vagy érintett törlési műveletéig.
Elektronikus levelezés (név, email cim) – üzleti kapcsolat fennálltáig vagy törlési kérelemig.
Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig, egyéni vállalkozók esetében tárgyév + 5 év.
Üzleti partnerek adatai (név, e-mail cím, telefonszám) – üzleti kapcsolat fennálltáig vagy törlési kérelemig.

VIII. Biztonsági intézkedések
Vállakozásomban megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodom arról, hogy a személyes adatokat védjem többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen.
A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

IX. Címzettek
Vállalkozásom egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.
E-mailek fogadása és küldése, weboldal üzemeltetése:
Tárhelyszolgáltató
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
Az adatkezelő megnevezése: Magyar Hosting Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Az adatkezelő e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 700 2323
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-968314
Az adatkezelő adószáma: 23495919-2-41
Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-86703/2015.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:
Az érintett által online megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése

Weboldal üzemeltetés
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetés (ellenőrzés, technikai frissítés, biztonsági rendszerfejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok)
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: Turex 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Cím: 1201 Budapest, Attila u. 14.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36707724614
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldal szolgáltatásait igénybevevő-, illetve a weboldalon regisztrált/megrendelést leadott valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal üzemeltetése (fejlesztése, ellenőrzése, hibajavítások)
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és a weboldal-üzemeltető közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a weboldal-üzemeltető felé intézett törlési kérelméig tart. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Facebook oldal
Facebook Inc. Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

X. Harmadik országba továbbítás
Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks), és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) is betart.

XI. Az érintett jogai
1. Hozzáférés a személyes adatokhoz
Ügyfeleim, partnereim jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:
• adatkezelés céljai
• az érintett személyes adatok kategóriái
• címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
• az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátom. További másolatokért az adminisztratív költségekért ésszerű mértékű díjat számolok fel. Ha a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adom át (.doc, .pdf, .xls, .jpg stb.), kivéve, ha az érintett másképp kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
2. Helyesbítéshez való jog
Ügyfeleim, partnereim jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítsem a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésre tájékoztatom a címzettekről.
3. Törléshez való jog
Indokolatlan késedelem nélkül köteles vagyok törölni ügyfelem, megbízóm, kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem vagy más módon kezeltem;
• ügyfél/megbízó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• ügyfél/ megbízó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezeltem;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Ha nyilvánosságra hoztam a személyes adatot, amelyet törölnöm kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszem az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassam az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy ügyfelem /megbízóm kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának illetve másodpéldányának törlését.
Nem kell törölnöm a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik kérés, megfontolom, és írásban megválaszolom a döntésem. A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ügyfelemet/megbízómat/a felhasználót kérésre tájékoztatom a címzettekről.
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ügyfelem/ megbízóm jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:
• vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
• az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó / ügyfelem igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• a felhasználó / ügyfelem tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó / ügyfelem hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozás feloldásáról a felhasználót / ügyfelemet előzetesem tájékoztatom. A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Ügyfelemet/ a felhasználót kérésre tájékoztatom a címzettekről.
5. Adathordozáshoz való jog
Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, ügyfelem / megbízóm jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
6. Tiltakozás joga
Az ügyfelem tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetem tovább, kivéve, ha bizonyítom, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek ügyfelem érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Mivel nem végzek automatizált döntéshozatalt és profilalkotást, ezért ezt az alapjogot biztosítani nem tudom.

XII. Panasz esetén
Személyes adataidat a legnagyobb körültekintéssel kezelem. Amennyiben mégis úgy érzed, hogy nem tettem meg minden tőlem elvárható intézkedést a személyes adataid védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdésed van, kérlek, írj nekem az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.
Amennyiben vállalkozásom az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

XIII. Automatizált döntéshozatal
Vállalkozásomban nem működik automatizált döntéshozatal.

XIV. Az adatkezelések jogalapjának
meghatározásakor ezeket a jogszabályhelyeket vettem figyelembe.
A Facebook oldal üzemeltetése során történő adatkezelések kapcsán Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettem figyelembe.
A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

Egyéb rendelkezések
Jelen tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanom kell, felülvizsgálom a tartalmat. Ha vállalkozásom tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetek be, szintén átírom.

Cookie-kezelés

Mi az a cookie (süti)?
A gvtakaritas.hu látogatásakor weboldalunk olyan alkalmazásokat, információ csomagokat (cookie, süti) használ, telepít az Ön gépére, amelyekkel megkönnyítjük és gyorsítjuk weboldalunk által kínált szolgáltatásokat, folyamatokat, továbbá adatokat szolgálnak annak érdekében, hogy hatékonyabban és magasabb színvonalon tudjuk biztosítani az Ön számára szolgáltatásainkat. Ezen alkalmazások, információs csomagok (cookie, süti) megváltoztathatóak Ön által. A cookie (süti) segít például abban, hogy felismerjük számítógépét a következő látogatáskor, valamint statisztikai mérések elvégzése céljából.
Milyen adatokat kezel a cookie (süti) és mi az adatkezelés célja?
Az alkalmazott cookie (süti) az Ön munkameneteit azonosítja, illetve különbözteti meg más felhasználótól, a weboldalon keresztüli a weboldal látogató érdeklődési körét a weboldal látogatása alkalmával a honlapon található szolgáltatások/cikkek tekintetében, tárolja az ajánlatkérő űrlap illetve a kapcsolati űrlap kitöltése során megadott nevet, cégnevet, telefonszámot, email címet, a felhasználó utolsó belépésének időpontját.
Az adatkezelés céljai:
✓ az Ön által igénybe vett szolgáltatások hatékonyabbá, kedvezőbbé tétele
✓ a gvtakaritas.hu jogainak érvényesítése
✓ az Ön felhasználói azonosítása
✓ a honlap szolgáltatásainak megfelelő fenntartása
✓ statisztikai és analitikus, látogatottsági, oldalhasználati elemzések készítése
✓IT rendszerünk folyamatos fejlesztése
Mi az adatkezelés jogalapja?
Az Ön, mint érintett előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.
Mennyi ideig kezeljük ezeket az adatokat?
Azoknál információcsomagoknál (cookie), amelyek munkamenetet is rögzítenek a munkamenet és a böngésző bezárásától számított 30 napig.
A cookie (süti) módosítása lehetséges?
Amennyiben a cookie (süti) alkalmazása zavarja Önt, úgy lehetősége van a számítógépére telepített cookie (süti) törlésére, illetve a böngészőjének beállításai között lehetősége van a cookie (süti) letiltására. A cookie (süti) alkalmazásának tiltása esetén Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a weboldalunk működése nem lesz teljes értékű. Az egyes böngészőben történő beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn?redirect=no
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU
Külső Szolgáltató naplózása, mint adatkezelés
Olyan szolgáltató, mint a Google Analytics , Doubleclick szerverei információcsomagokat (cookie, süti) tárolhatnak az Ön gépén annak érdekében, hogy szolgáltatásukat elvégezzék. Ennek keretében olyan adatokat gyűjthetnek, mint különösen IP cím, böngészési adatok, weboldal látogatottsági adatok. Az adatkezelésükkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen tájékozódhat:
Google Analytics és Doubleclick szolgáltatás: https://policies.google.com/privacy/update?hl=hu
Amennyiben a weboldal betöltődése során Ön az „Elfogadom” - gombra kattint az oldal jobb alsó részén található cookie-sáv jobb oldalán, úgy Ön előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulását adja a cookie-k (sütik) alkalmazásához.
További általános jellegű és technikai információk a cookie-k-ról:
https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%Bcti